Stoneware, iron stain, clay/ash slip.  9” ht.
 Stoneware, iron stain, white slip. 8” ht.
 Porcelain, iron stain, ash glaze.
 Stoneware, iron stain, crackle slip, ash glaze.
 Stoneware, iron stain, clay/ash slip.
 Stoneware, iron stain, crackle slip, wood ash glaze.
 Stoneware, iron stain, clay/ash slip.
 Stoneware, iron stain, clay slip.
 Porcelain, wood ash glaze, iron wash.
 Porcelain, wood ash glaze, iron wash.
prev / next